> PROTECCION DE INCENDIOS FORESTAIS

Dado que nos atopamos en época de estío no que se incrementa o risco de incendio forestal, o Concello de Outeiro de Rei elaborou uns planos nos que se recolle a afección en materia de protección de incendios da lei 3/2007 de prevención de incendios forestales de Galicia e na Ordenanza municipal reguladora das condicións de seguridade e salubridade dos usos forestais do suelo  ás parcelas situadas no interior e no entorno dos núcleos rurais, suelo urbano e suelo urbanizable delimitado, así como das edificación aisladas situadas fora dos terrenos clasificados nangunha das categorías anteriores.

Nestes planos grafíanse en rosa as zonas nas que é de aplicación a ordenanza municipal reguladora das condicións de seguridade e salubridade dos usos forestais do suelo e que denomínanse no plano áreas de xestión tipo 1.

Ademais grafíanse en amarelo  as zonas que denomínanse áreas de xestión tipo 3 nas que é necesario ter as parcelas limpas de maleza. Sobor destas áreas de xestión tipo 3, cun raiado de cor vermello, grafíanse as zonas nas que non pode haber especies das indicadas na disposición adicional terceira da lei 3/2007 de prevención de incendios forestales de Galicia (que se recollen no plano) e que denomínanse como áreas de xestión tipo 2.

As instrucción do que se debe facer en cada unha destas áreas de xestión indícase no propio plano.

Ademais grafíanse as zonas de policía de augas e as zonas incluidas dentro da Rede Natura 2000.

Nestas últimas (rede Natura 2000) o concello de Outeiro de Rei tramitou no ano 2013 una autorización conxunta para todo-los propietarios, que establece as condición para la corta de especies y xestión da biomasa nas zonas afectadas por dita protección. Na actualidade non é preciso solicitar autorización ó Servicio de Protección da naturaleza para las cortas que se efectúen en aplicación da lei de prevención de incendios forestales pero sí son de aplicación as condiciones impuestas en el informe da Consellería de Medio Ambiente.

Respecto das parcelas incluidas na zona de policía de augas, ainda que o concello de Outerio de Rei fixo a mesma solicitude conxunta no ano 2013 que a realizada para a rede natura 2000, todavía non ha obtido resposta, polo que en tanto non exista dita autorizaición conxunta os propietarios deberán facer a solicitude pola súa conta na Confederación Hidrigráfica Miño Sil antes de proceder á corta. En canto o Concello reciba a publicará neste mesmo medio para que poda estar a disposición de todos os propietarios afectados.

Para a corta é necesario realizar comunicación previa consonte o anexo IV do DECRETO 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal, que se presentará polo menos cun día de anticipación ao da súa realización, dirixida á xefatura territorial da consellería competente en materia de montes onde se sitúe o terreo obxecto da corta.

Documentos relacionados que se poden descargar:

  • Plano de cada parroquia coa delimitación das zonas de protección ( faixas secundarias de xestión da biomasa
  • Ordenanza municipal reguladora das condicións de seguridade e salubridade dos usos forestais do suelo.
  • Informe do Servicio de Conservación da Natureza cas condicións para a realización das cortas e xestión da biomasa nas zona de Rede Natura
  • Modelo de Comunicación Previa á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural.

 

DOCUMENTOS

1.- RESUMEN EXPLICATIVO
2.- SOLICITUD AUTORIZACION CORTA
3.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E SALUBRIDADE DOS USOS FORESTAIS
4.- INSTRUCCIONES PARA LA GESTION DE LA BIOMASA EN RED NATURA

PLANOS

01_Parroquia de ARCOS
02_Parroquia de ASPAI
03_Parroquia de BONXE
04_Parroquia de CABOI
05_Parroquia de CANDAI
06_Parroquia de CASTELO
07_Parroquia de CELA
08_Parroquia de FOLGUEIRA
09_Parroquia de FRANCOS
10_Parroquia de GAIOSO
11_Parroquia de GUILLAR
12_Parroquia de MARTUL
13_Parroquia de MATELA
14_Parroquia de MOSTEIRO
15_Parroquia de OUTEIRO DE REI
16_Parroquia de PARADA
17_Parroquia de PAZ
18_Parroquia de ROBRA
19_Parroquia de SAN CLODIO
20_Parroquia de SAN LOURENZO
21_Parroquia de SANTA MARIÑA
22_Parroquia de SANTO TOMÉ
23_Parroquia de SILVARREI
24_Parroquia de SOBRADA
25_Parroquia de TABOI
26_Parroquia de VICINTE
27_Parroquia de VILELA

Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .